náš letový řád  
Klub chovatelů tipplerů
  


KCHT

pro srovnání - řády významných klubů:

Letový řád anglické NTU - anglický originál
Letový řád německé DFU - německý originál
Letový řád pro Mezinárodní lety tipplerů (ITF) - česky, včetně anglického originálu


LETOVÝ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ TIPPLERŮ
(dále též LŘ)
platný od počátku letové sezóny roku 2012I. POČET SOUTĚŽÍCÍCH TIPPLERŮ V HEJNU A JEJICH KROUŽKY:
1) Minimálně 3
2) Maximálně 20
3) Všichni soutěžící holubi budou od roku 2012 kroužkováni pouze kroužky vydanými KLUBEM. Noví členové musí tuto podmínku splnit nejpozději do 3 let od vstupu do KLUBU a v mezidobí smí používat kroužky jiné, avšak z nohy holuba nesnímatelné a označené rokem vydání a pořadovým číslem, případně sériovým označením. Těmto požadavkům odpovídají zejména kroužky ČSCH a kroužky pro exotické ptactvo.

II. PŘED VYPUŠTĚNÍM:
1) Zahájením soutěžního dne se rozumí kontrola kroužků holubů před vypuštěním a vyplnění všech kolonek v LŘ k tomu určených.
2) Rozhodčím může být každá osoba, která se řádně seznámila s LŘ a jeho Přílohami. Soutěžící musí zajistit rozhodčímu úměrný přístup na taková místa, která umožní sledování soutěžících holubů.
3) Hejno nesmí být během soutěže ponecháno bez dozoru rozhodčího. Rozhodčích se během soutěžního dne může vystřídat u jednoho soutěžícího vícero a každý z nich na první stránku Letového formuláře zapíše čas svého příchodu a odchodu z pozemku soutěžícího, uvede zde své jméno (adresu a telefonní číslo) a Letový formulář podepíše. Své poznámky (více v IV./3) k letu rozhodčí zapíše na druhou stranu Letového formuláře a formulář podepíše také zde.

III. DOBA A ZPŮSOB VYPUŠTĚNÍ:
1) V den soutěže, oznámený rozpisem soutěžních letů pro daný rok, se závodní hejno vypustí v hodinu, která bude předem pro každý soutěžní let určena (datum soutěžního letu a hodina vypuštění pro každý soutěžní let bude uvedena po celý rok na www.kcht.ucikana.cz). Hodina a minuta vypuštění se okamžitě vyplní do kolonky "čas vypuštění" (kolonka 1.) v Letovém formuláři.
2) Soutěžící tippleři (hejno) se vypustí podle ustanovení III./1.

IV. LET A DOSEDNUTÍ:
1) Soutěžící holubi, kteří zmizí z dohledu během první hodiny letu, smí zůstat z dohledu zbytek prvních dvou hodin letu. Pakliže se holubi navrátí na dohled během druhé hodiny letu a opět zmizí, bude jim na návrat povolena pouze jedna hodina běžící od doby, kdy zmizeli z dohledu. Toto se vztahuje na jednoho či více holubů z hejna soutěžícího. Rozhodne-li se soutěžící, že své hejno stáhne, dá svým holubům signál k dosednutí a rozhodčí musí ihned zapsat do Letového formuláře hodinu a minutu, kdy byl tento signál vydán (v opačném případě diskvalifikace - DQ). Holubi, kteří dosednou v povolené vzdálenosti (70 metrů od holubníku) za denního světla, anebo jejichž čas (čas vydání signálu k dosedu nebo čas samovolného dosedu prvního soutěžícího tipplera) byl rozhodčím zapsán, musí být k dispozici v holubníku/kleci během první hodiny po oficiálně ohlášené hodině tmy ke kontrole kroužků.
2) Když hejno letí bezchybně do předem oficiálně ohlášené hodiny tmy (oficiální časy pro dané letové dny naleznete po celý rok na www.kcht.ucikana.cz), poté protáhne svůj bezchybný let do noci a stále drží pospolu, letí podle pravidel. Soutěžící může rozsvítit světlo/světla nebo vyhodit vábníky a od této chvíle má pouze hodinu na to, aby své holuby dostal do klece nebo do holubníku pod svou kontrolu. Pakliže hejno neletí pospolu po oficiálně ohlášené hodině tmy, označuje se jako "rozdělené hejno", což znamená, že nejsou vidět VŠICHNI holubi v hejně bez pootočení hlavy. Čas rozdělení hejna zapíše rozhodčí do Letového formuláře a soutěžícímu je povolena jedna hodina dostat své hejno dolů a do klece či holubníku pod svou kontrolu.
3) Během dne, doplňuje rozhodčí do poznámek na druhé straně Letového formuláře stručně průběh letu, změny počasí, útok dravce na hejno, rozdělení hejna za tmy, popř. další relevantní stručné informace.
4) Chovatel nebude hejno během letu nikterak plašit, aby dosáhl delšího času. V opačném případě diskvalifikace (DQ).
5) Holubům, kteří dosedli v povolené vzdálenosti od holubníku (70 metrů), je povoleno opět vzlétnout předtím, než zaskočí či zalezou do holubníku. Po zapsání času dosedu do Letového formuláře soutěžící smí ke vzletu použít všech prostředků, např. plašení a nebo holuby chytit na jejich hřadišti.
6) Chovatel má právo naučit své hejno usednout na signál. Takovýto signál může být zvukový - pískání, třesení plechovky se zrním, apod. nebo vizuální - vypuštění jednoho či více vábníků na střechu nebo do vzduchu (vábník = jakékoliv plemeno holubů, kromě tipplera) či rozsvícení světel za tmy a jejich kombinací. Rozsvícení jakéhokoliv světla, které je pod kontrolou soutěžícího je považováno za signál k dosedu.
7) Nalezne-li rozhodčí důvod k diskvalifikaci, musí tuto skutečnost oznámit soutěžícímu dříve, než odejde z jeho pozemku. Jestliže se rozhodčí domnívá, že hejno neletí podle pravidel a myslí si, že nastal důvod k diskvalifikaci, ale nemůže s jistotou identifikovat jednoho nebo více holubů z hejna, musí zůstat na svém místě jednu hodinu po této události a pak teprve může učinit své konečné rozhodnutí. Když rozhodčí zapíše čas hejna, které soudí, nesmí odejít do té doby než provede kontrolu kroužků po dosednutí.

Pro regulérní dokončení letu je nutné, aby:

8) Nemá-li chovatel tipplery nacvičeny přistát na signál, 60 minut k zalezení holubů začne běžet od přistání prvního soutěžního holuba po oficiálně vyhlášené hodině tmy.
9) Pakliže se nějaký jiný, nezávodící holub usadí v den soutěže na střeše holubníku soutěžícího, smí zalétnout dovnitř za přítomnosti rozhodčího. Vábníci se nesmí vypustit, nebo bude zapsán čas jako u pokynu k dosednutí.

V. KONTROLA KROUŽKŮ PO DOSEDNUTÍ:
1) Rozhodčí a soutěžící překontrolují nepoškozenost kroužků.
2) Rozhodčí a soutěžící překontrolují čísla kroužků navrátivších se holubů, zapíší je do příslušných kolonek Letového formuláře a vyhodnotí, zda čísla kroužků se shodují s čísly kroužků vypuštěných holubů.

VII. ČASOMÍRA - rekapitulace:
1) Čas se měří podle hodin nastavených dle času, který je hlášen v rádiu či televizi, popřípadě podle času, který udává pro naši oblast internet.
2) Hodina a minuta, kdy byl dán soutěžnímu hejnu signál dosednout (dle IV./1) nebo kdy samovolně dosedl první soutěžní holub (dle IV./6) se vepíše do kolonky 2. Letového formuláře ("čas samovolného přistání prvního soutěžícího holuba NEBO čas vydání signálu k dosedu ").
3) Od "času samovolného přistání prvního soutěžícího holuba NEBO času vydání signálu k dosedu" (kolonka 2. v Letovém formuláři) se odečte "čas vypuštění hejna" (kolonka 1. v Letovém formuláři) a výsledkem je "doba letu" soutěžního hejna (kolonka 3. v Letovém formuláři).
4) Chovatel i rozhodčí podepíší Letový formulář. Všechny kolonky Letového formuláře budou buďto vyplněny nebo proškrtnuty.

VIII. ODESLÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ:
1) Letové formuláře budou zasílány tomu členu KLUBU, který bude zpracováním Letových formulářů předsednictvem pověřen. Jméno a adresa této osoby bude uvedena v Letovém formuláři pro daný rok. Soutěžící zašle svůj Letový formulář ne později než první pracovní den následující po soutěžním víkendu (rozhoduje datum poštovního razítka). Při zpracování letových výsledků bude postupováno dle Přílohy 3 Letového řádu. Podepsaný a vyplněný Letový formulář musí být zaslán i v případě diskvalifikace s udáním důvodu. V případě, že soutěžící využije možnost letět oba dny soutěžního víkendu, musí dodat dva vyplněné Letové formuláře (z každého dne samostatný).
2) Oficiální letové výsledky budou zveřejněny na www.kcht.ucikana.cz a to po jejich schválení podle pravidel zmíněných v Příloze 3 (Metodika pro zpracování a schválení soutěžních výsledků). Zveřejnění výsledků popřípadě proběhne i v jiných médiích, bude-li z jejich strany zájem.


Přílohy LŘ:
PŘÍLOHA č. 1 - Detailní vysvětlení Letového řádu
PŘÍLOHA č. 2 - Letová sezóna a rozdělení soutěží
PŘÍLOHA č. 3 - Metodika zpracování a schválení soutěžních výsledků
PŘÍLOHA č. 4 - Přestupky proti LŘ a Stanovám a sankce za ně


PŘÍLOHA č. 1 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů
Detailní vysvětlení Letového řádu

PŘEDMLUVA:
Letový řád Klubu chovatelů tipplerů (LŘ) je přesný překlad letových pravidel NTU (nebo chcete-li, anglických), která byla dána do chronologického sledu dění během soutěžního dne, a liší se jen v organizačních záležitostech obou klubů. Náš klub zvolil anglická pravidla z několika důvodů. Mezi ně patří ten fakt, že Angličané jsou si velmi dobře vědomi, že tipplerkáření je sportem, kde je gentlemanství nutností, a nepoctivci (jak soutěžící tak i rozhodčí) nemají v jejich klubu místo. Nicméně takových případů je málo. Angličané jsou totiž vesměs gentlemani, podívejme se například na férovost v dalším anglickém sportu - golfu - a jak v něm dopadl Tiger Woods. Hra podle pravidel, sportovní chování a úcta k soupeři, jsou nutností každého sportu, tedy i tipplerkaření. A u nás v Čechách by tomu mělo být také tak. Dalším důvodem naší volby pravidel NTU je skutečnost, že by se jeden sport měl hrát podle stejných pravidel tak, aby výsledky byly co možná nejobjektivněji posouditelné a srovnatelné. Není přeci možné, aby se fotbal na MS hrál podle dvou či více různých pravidel. Co kdyby si Američané na MS ve fotbale vyhradili právo hrát své zápasy podle pravidel amerického fotbalu? To by byl asi pěkný guláš, že ano. Co se týče tipplerkaření, pouze čtyři kluby ve světě soutěží podle anglických pravidel. Klub chovatelů tipplerů se jako pátý, a po důkladném zvážení, přidává k oněm klubům, které soutěží podle stejných pravidel a to pravidel anglického klubu NTU.

V rámci přípravy LŘ byl navrhnut i nový LF, který má za úkol rozhodčího/soutěžícího vést od začátku soutěžního dne až na jeho konec. V LF není povoleno přepisovat (obzvláště ne časové údaje a čísla kroužků). Vznikne-li důvod nějaký údaj opravit, je potřeba špatný údaj škrtnout tak, aby byl tento stále čitelný a vedle (nad, pod, kde je místo) napsat údaj správný. Tuto opravu je třeba datovat a parafovat. Přesně takto se opravy provádějí ve všech závazných dokumentech.

I v zápalu soutěžení nesmíme zapomínat, že tippler je živý tvor - a jako k takovému bychom se k němu měli v tréninku i při soutěži chovat. Nebudu například tipplera střílet ze střechy jen proto, abych ho dostal včas pod svou kontrolu k ověření čísla kroužku. Tento exces se skutečně jednoho dne přihodil v soutěži NTU a rozhodčímu se neadekvátní chování soutěžícího ke zvířeti nelíbilo; zapsal jej jako výjimečnou událost a let soutěžícího byl předsednictvem NTU diskvalifikován.

Tippler a soutěžení s ním je nevyzpytatelná záležitost. Prakticky v každé letové sezóně se vyskytují nové poznatky o nečekaných událostech, které se mohou při soutěži přihodit, a bude o ně třeba doplnit i tento výklad LŘ. Nové poznatky budou zveřejněny formou dodatků/doplnění této Přílohy na webových stránkách Klubu a ve Věstníku. Klub chovatelů tipplerů bude i nadále shromažďovat informace o nečekaných událostech a přebírat další zkušenosti s tipplery ze zahraničí, kde to dělají o trochu déle než my, a dávat je zde, nebo na schůzích, průběžně k dispozici.

I. POČET SOUTEŽÍCÍCH TIPPLERŮ V HEJNU A JEJICH KROUŽKY:
1) Minimálně 3
2) Maximálně 20

     VYSVĚTLENÍ: Víc tipplerů na hejnu udělá víc chyb, to je statisticky dané, a většina chyb znamená buďto diskvalifikaci (DQ) anebo nám zkrátí letový čas. Kromě toho, sledování hejna o více než 20ti tipplerech může být pro rozhodčího obtížné (neustálé přepočítávání může vést také k chybám), obzvláště pak za nočního letu.

3) Všichni soutěžící holubi budou od roku 2012 kroužkováni pouze kroužky vydanými KLUBEM. Noví členové musí tuto podmínku splnit nejpozději do 3 let od vstupu do KLUBU a v mezidobí smí používat kroužky jiné, avšak z nohy holuba nesnímatelné a označené rokem vydání a pořadovým číslem, případně sériovým označením. Těmto požadavkům odpovídají zejména kroužky ČSCH a kroužky pro exotické ptactvo.
     VYSVĚTLENÍ: Klubové kroužky jsou jakousi vizitkou chovatelských úspěchů klubu, jeho členů spolupracujících na určitém chovném projektu i jednotlivce. Buďme hrdí na naše kroužky. Navíc, tato klauzule přímo souvisí i s pravidly NTU, kde se může soutěžit s tipplery opatřenými pouze kroužky NTU. Komu je tímto LŘ povoleno výjimkou používat kroužky jiné, ujistí se, že používá kroužky nepoškozené a z nohy holuba nesnímatelné (nedělitelné kroužky o vnitřním průměru 7 mm).

II. PŘED VYPUŠTĚNÍM:
1) Zahájením soutěžního dne se rozumí kontrola kroužků holubů před vypuštěním a vyplnění všech kolonek v LŘ k tomu určených.
     VYSVĚTLENÍ: Kontrola kroužků je logické zahájení soutěžního dne (pozor, ne soutěžního letu). Soutěžící si může vyplnit některé kolonky LF i den předem (např. své jméno a adresu, jméno a kontakty na rozhodčího, čísla kroužků soutěžících holubů a rozhodčí pak nemusí tyto údaje soutěžní ráno zapisovat. Při kontrole jen ověří jejich správnost). Čas příchodu rozhodčího, čas zahájení kontroly kroužků a čas vypuštění soutěžního hejna se vyplňuje "za pochodu", tj. v okamžiku, kdy se situace nastane.

2) Rozhodčím může být každá osoba, která se řádně seznámila s LŘ a jeho Přílohami. Soutěžící musí zajistit rozhodčímu úměrný přístup na taková místa, které umožní sledování soutěžících holubů.
     VYSVĚTLENÍ: Ano, každá osoba přesně tak jak v NTU a předsednictvo si znalosti pravidel může ověřit dotazy na rozhodčího. Rozhodčí si prostě musí LŘ před soutěžním letem přečíst, rozumět mu a také musí vědět jak vypisovat LF. Rozhodčí je prostě osobou, na které závisí úspěch či neúspěch soutěžícího hejna - stačí jedna chybička rozhodčího a hejno je diskvalifikováno. Bylo by proto radno, aby si soutěžící svého rozhodčího ze znalostí pravidel a vyplňování LF před soutěžním letem důkladně vyzkoušel. Nezná-li rozhodčí LŘ, budou z toho vyvozeny důsledky, obzvláště u letů, které mohou přepsat tabulku nejdelších letů Klubu. Špatného rozhodčího soutěžící lehce pozná - dostaví se např. bez hodinek, propisovačky a bude se ptát, kam má co v LF zapisovat. Rozhodčí bude mít na pozemku soutěžícího přístup nejen k sledování holubů ale i k takovým klíčovým místům jako je např. místo, kde se kontrolují kroužky a místo, kde se vypouští hejno k soutěži. Rozhodčí, zváží-li, může soutěžní hejno sledovat i z veřejného prostranství je-li odtud lepší rozhled.

3) Hejno nesmí být během soutěže ponecháno bez dozoru rozhodčího. Rozhodčích se během soutěžního dne může vystřídat u jednoho soutěžícího vícero a každý z nich na první stránku Letového formuláře zapíše čas svého příchodu a odchodu z pozemku soutěžícího, uvede zde své jméno (adresu a telefonní číslo) a Letový formulář podepíše. Své poznámky (více v IV./3) k letu rozhodčí zapíše na druhou stranu Letového formuláře a formulář podepíše také zde.
     VYSVĚTLENÍ: Rozhodčí si pochopitelně smí zajít na WC, smí se najíst a může si dojít během horkého letního dne do ledničky pro nápoj. První větou bodu 3) je míněno, že rozhodčí musí být na takovém místě, odkud může sledovat holuby s minimální prodlevou, tj. aby soutěžní hejno viděl nejméně 1x za 60 minut. Pakliže je hejno z dohledu již 58 minut, asi to nebude ta nejvhodnější doba k návštěvě ledničky či toalety. Pro zapsání údajů o střídání jednoho rozhodčího jsou v hlavičce LF kolonky. Třetí a další rozhodčí zapíší předepsané údaje na druhou stranu LF. Nebude-li druhá strana LF ke všem nutným informacím stačit, lze použít čistý/é list/y papíru, stránky očíslovat a každý list datovat. Soutěžící a přítomný/í rozhodčí pak každý dodatečný list podepíší. Soutěžící nebude rozhodčí/ho v jeho rozhodování a zapisování do LF nijak ovlivňovat. Nastane-li situace, kdy si rozhodčí není jist výkladem pravidel, pročte si znova LŘ a Přílohy. Pokud ani poté nedojde k jistotě jak rozhodnout, popíše tuto jemu neznámou událost podrobně v LF. O pro rozhodčího neznámých událostech bude rozhodnuto podle Přílohy č. 3.

III. DOBA A ZPŮSOB VYPUŠTĚNÍ:
1) V den soutěže, oznámený rozpisem soutěžních letů pro daný rok, se závodní hejno vypustí v hodinu, která bude předem pro každý soutěžní let určena (datum soutěžního letu a hodina vypuštění pro každý soutěžní let bude uvedena po celý rok na www.kcht.ucikana.cz). Hodina a minuta vypuštění se okamžitě vyplní do kolonky "čas vypuštění" (kolonka 1.) v Letovém formuláři.
     VYSVĚTLENÍ: Rozpis letů bude uveden nejen na klubových stránkách, ale bude k dispozici i v každém jarním klubovém věstníku. Možno si jej také vyžádat mailem na adrese predsednictvo@centrum.cz nebo telefonicky.

2) Soutěžící tippleři (hejno) se vypustí podle ustanovení III./1.
     VYSVĚTLENÍ: Slovy "vypustit hejno" je míněna činnost, kterou dostaneme soutěžní hejno do vzduchu. Ať již je vyženeme z klece, vyhodíme z ruky, či jiným vhodným způsobem je přimějeme k letu. Hejno by mělo být vypuštěno z domácího holubníku, avšak má-li někdo kolem holubníku vysoké stromy na které by startující tippler mohl dosednout, smí startovní místo posunout.

IV. LET A DOSEDNUTÍ:
1) Soutěžící holubi, kteří zmizí z dohledu během první hodiny letu, smí zůstat z dohledu zbytek prvních dvou hodin letu. Pakliže se holubi navrátí na dohled během druhé hodiny letu a opět zmizí, bude jim na návrat povolena pouze jedna hodina běžící od doby, kdy zmizeli z dohledu. Toto se vztahuje na jednoho či více holubů z hejna soutěžícího.
     VYSVĚTLENÍ: Trochu komplikovaná formulace, vysvětleme si ji jinými slovy: Hejno po startu nemusíme první 2 hodiny vůbec vidět. Navrátí-li se hejno (nebo jeden či více holubů z něj) na dohled 1 1/2 hodiny po startu, musíme je (celé hejno) opět vidět nejpozději za 2 1/2 hodiny po startu a pak během dne každých 60 minut. Navrátí-li se hejno (nebo jeden či více holubů z něj) na dohled 1 1/2 hodiny po startu, musíme je (celé hejno) opět vidět nejpozději za 2 1/2 hodiny po startu a pak během dne každých 60 minut. Tippleři většinou létají v hejnu, takže s tímto by neměl být velký problém. Trhne-li se však jeden z hejna hned při startu, což se také může stát, nemusíme tohoto holuba vidět dle předchozí informace, tj. do 2 hodin po startu, i když celou tu dobu vidíme zbytek hejna.
Rozhodne-li se soutěžící, že své hejno stáhne, dá svým holubům signál k dosednutí a rozhodčí musí ihned zapsat do Letového formuláře hodinu a minutu, kdy byl tento signál vydán (v opačném případě diskvalifikace - DQ). Holubi, kteří dosednou v povolené vzdálenosti (70 metrů od holubníku) za denního světla, anebo jejichž čas (čas vydání signálu k dosedu nebo čas samovolného dosedu prvního soutěžícího tipplera) byl rozhodčím zapsán, musí být k dispozici v holubníku/kleci během první hodiny po oficiálně ohlášené hodině tmy ke kontrole kroužků.
     VYSVĚTLENÍ:
Signály - je třeba použít pouze signálů k dosedu uvedených v hlavičce LF. V opačném případě by nezapsaný signál mohl vést k výkladu, že se jednalo o plašení a nastala by DQ. Nechce-li své hejno chovatel zkazit tím, že dosedne samo od sebe (samodosed), může v kritické době použít třeba tlukot na buben, ale ten MUSÍ být zapsán v LF jako signál k dosedu. Lepší variantou je říci rozhodčímu: "Zapiš čas" a poté mohou být holubi i plašeni. Vydáním signálu končí délka letového času jak ve dne tak v noci.
Samodosed - jeden nebo více jedinců z hejna je unaven a dosedne sám od sebe. Dosedne-li dále než 70m od holubníku nastává DQ. Dosedne-li v povolené vzdálenosti, rozhodčí okamžitě zapíše hodinu a minutu, kdy došlo k samodosedu prvního holuba z hejna.
Povolená vzdálenost - jak jí zjistím? Nejlepší způsob k zjištění povolené vzdálenosti je mapka vašeho pozemku vytištěná ze serveru geodézie. Podle jejího měřítka si vypočítám, kolik cm na mapě znázorňuje 70 metrů ve skutečnosti, nastavím si kružítko a v mapce si udělám kruh, jehož středem bude holubník. Další metoda je vzít pásmo a měřit. V nejkrajnějším případě je možno použít odhad, kdy si představíme šířku fotbalového hřiště (zhruba 60 metrů) a budeme odhad kompenzovat.
Kontrola kroužků - jestli hejno dosedne, nebo byl vydán signál k dosedu, během dne, např. kolem poledne, je podle tohoto a anglického LŘ skutečně možno kontrolovat kroužky až po uplynutí 60ti minut po oficiálně ohlášené hodině tmy.

2) Když hejno letí bezchybně do předem oficiálně ohlášené hodiny tmy (oficiální časy pro dané letové dny naleznete po celý rok na www.kcht.ucikana.cz), poté protáhne svůj bezchybný let do noci a stále drží pospolu, letí podle pravidel. Soutěžící může rozsvítit světlo/světla nebo vyhodit vábníky a od této chvíle má pouze hodinu na to, aby své holuby dostal do klece nebo do holubníku pod svou kontrolu. Pakliže hejno neletí pospolu po oficiálně ohlášené hodině tmy, označuje se jako "rozdělené hejno", což znamená, že nejsou vidět VŠICHNI holubi v hejně bez pootočení hlavy. Čas rozdělení hejna zapíše rozhodčí do Letového formuláře a soutěžícímu je povolena jedna hodina dostat své hejno dolů a do klece či holubníku pod svou kontrolu.
     VYSVĚTLENÍ: Bezchybným letem se rozumí let hejna podle pravidel a v tomto konkrétním případě jako let jednoho celku, který je jednou za 60 minut vidět. Signály k dosedu jsme si již probrali a také si řekli, že vydáním signálu končí délka letu - tj. rozhodčí zapíše čas. Toto by byla ideální situace. Může se však stát, že se mi hejno v noci rozdělí. Ve dne by to nebyl problém, odděleného holuba/y bych viděl a mohl sledovat. V noci však stěží - natož jej identifikovat. Proto se hodina a minuta nočního rozdělení hejna zapíše do poznámek v LF a začne běžet 60 minut během kterých musím své hejno dostat dolů a dovnitř ke kontrole kroužků. Hejno tipplerů se totiž velice rádo často v noci rozdělí (statistika NTU) a v Anglii se na toto pravidlo vyhrává nebo prohrává mnoho soutěží. Chovatel má totiž možnost zariskovat a oddálit signál k dosedu a tím i zapsat čas (délku letu).
Konkrétní příklad:
Hejno se rozdělí ve 23 hodin. Zapíše se hodina a minuta rozdělení. LŘ v této situaci praví, že všichni holubi musí být k dispozici ke kontrole kroužků nejpozději do 60ti minut po rozdělení hejna, zde tedy ve 24 hodin. Jeden konzervativní chovatel nechce riskovat, vydá signál k dosedu v 23:10 hodin a zbývá mu tudíž 50 minut k tomu, aby dostal své tipplery domů a to se mu povede. Druhý chovatel zariskuje, vydá signál k dosedu v 23:50 hodin a ponechává si tudíž jen 10 minut na to, aby hejno dostal pod svou kontrolu a překontroloval kroužky. Povede-li se mu to, porazil konzervativního chovatele o 40 minut. Nepovede-li se mu to, je diskvalifikován a konzervativní chovatel vyhrává.

3) Během dne, doplňuje rozhodčí do poznámek na druhé straně Letového formuláře stručně průběh letu, změny počasí, útok dravce na hejno, rozdělení hejna za tmy, popř. další relevantní stručné informace.
     VYSVĚTLENÍ: Bod 3) je zajisté srozumitelný. Zapisují se jen relevantní informace. Nicméně v historii českého tipplerkaření se vyskytl jeden úsměvný případ, kdy chovatel na konci každého řádku poznámek zapisoval: "Let probíhá podle pravidel" a mezitím zde přepsal (bez opravy) tak důležitý časový údaj jako je vypuštění vábníků a jeho dva rozhodčí toto podepsali. Z toho plyne poučení: Vyberte si dobrého rozhodčího (tj. takového, který zná LŘ a jeho Přílohy), nepište zbytečnosti, rozmyslete si, co napíšete a bude-li třeba oprav, postupujte podle pokynů. Máte-li dobré hejno, musíte mít i dobrého rozhodčího znalého pravidel. Špatný rozhodčí vám jeho neznalostí pravidel vaše tipplery jen "potopí" a výkon vašich tipplerů bude diskvalifikován. Znovu opakovaná rada: Vyzkoušejte si vašeho rozhodčího ze znalostí pravidel než mu svěříte tak důležitou funkci.

4) Chovatel nebude hejno během letu nikterak plašit, aby dosáhl delšího času. V opačném případě diskvalifikace (DQ).
     VYSVĚTLENÍ: Plašením se rozumí všechny podněty akustické, světelné, gestikulace, apod., které nejsou zapsány v kolonce "signál k dosedu". Nicméně i toto pravidlo je třeba brát v mezích rozumu. Řekněme, že manželka soutěžícího potřebuje vyvenčit psa a soutěžní hejno létá vysoko a do dálky. Proč psa nevypustit na zahradu? Venčení za takovýchto podmínek neprodlužuje letový čas. Když však hejno létá nízko a v malých kruzích kolem holubníku, bylo by vhodnější vzít psa na vodítko a jít ho venčit ven na ulici, daleko od holubníku. Rozhodčí zapisuje takovéto a podobné "neobvyklé" situace do LF. Mezi ně patří například i hra cizích dětí blízko pozemku soutěžícího, sousedův hlučný večírek, či průjezd houkající sanitky.

5) Holubům, kteří dosedli v povolené vzdálenosti od holubníku (70 metrů), je povoleno opět vzlétnout předtím, než zaskočí či zalezou do holubníku. Po zapsání času dosedu do Letového formuláře soutěžící smí ke vzletu použít všech prostředků, např. plašení a nebo holuby chytit na jejich hřadišti.
     VYSVĚTLENÍ: Pojďme si nejprve vysvětlit dosed hejna v povolené vzdálenosti od holubníku před oficiální hodinou tmy. Jelikož samodosedem nebo vydáním signálu k dosedu končí délka letu (čas je zapsán), tak soutěžící tippleři dostávají od této chvíle "pohov". Další jejich povinností je být v "kasárnách na večerku", tj. k dispozici ke kontrole kroužků ne déle než do 60ti minut po oficiálně ohlášené hodině tmy. Mezitím si vy i oni můžete dělat co chcete. Pochopitelně je v zájmu rozhodčího (ostatně i vašeho) ukončit soutěžní den kontrolou kroužků po dosedu co nejdříve. Stane-li se, že jeden holub stále sedí za tmy v povolené vzdálenosti, třeba na okapu, a povolených 60 minut po hodině tmy ještě neuběhlo, můžete přisunout žebřík a polapit holuba do ruky, pak donést k rozhodčímu ke kontrole kroužků. I tohle je hra podle pravidel. Detaily dosedu po oficiálně vyhlášené hodině tmy jsou vysvětleny v bodu 8.

6) Chovatel má právo naučit své hejno usednout na signál. Takovýto signál může být zvukový - pískání, třesení plechovky se zrním, apod. nebo vizuální - vypuštění jednoho či více vábníků na střechu nebo do vzduchu (vábník = jakékoliv plemeno holubů, kromě tipplera) či rozsvícení světel za tmy a jejich kombinací.
     VYSVĚTLENÍ: Signálů k dosedu může být mnoho, limitem je lidská fantazie. Ty běžnější signály jsou zde již jmenovány a k nim patří např. i bílý plášť či klobouk chovatele, barevný podnos na zrní, apod. Mezi ty méně konvenční způsoby jak vábit hejno dolů je vyhození slepice na střechu holubníku, zapnutí barevného blikavého světla odmontovaného z policejního vozu, pouštění Bachovy Ódy na radost, popichování dropperů prutem na ryby, a konec konců může jim být i štěkající pes pobíhající pod nohama chovatele (lze, sice špatně, vidět na videu Harryho Shannona na našich webových stránkách). V případě výběru signálu k dosedu, a následovného vštípení tohoto podmíněného reflexu tipplerům, je skutečně možno použít bujné fantazie, LEČ, každý používaný signál MUSÍ být uveden v hlavičce LF. PROČ? Protože když nebude např. bílý plášť uveden jako signál, případný inspektor si může myslet, že se chovatel přestrojil za smrtku a tipplery plaší. To už ale přeháníme abychom zvýraznili důležitost ranního zapsání signálů k dosedu.
Rozsvícení jakéhokoliv světla, které je pod kontrolou soutěžícího je považováno za signál k dosedu.
     VYSVĚTLENÍ: K tomto bodu je ve světě na Angličany nejvíc dotazů. Jak budu za tmy psát poznámky? Jak uvidím na hodinky? Nesmím rozsvítit na záchodě? Nemohu zapálit gril? Jak budu po tmě jíst večeři? Co mi řekne rodina, že se v noci nesmí rozsvítit? Určitě by se našla další kupa rozumných otázek a odpověď z Anglie je právě ta rozumnost a správný úsudek rozhodčího. Je totiž třeba rozlišit posvícení baterky na LF od 1000W reflektoru namířeného od holubníku do oblak. Nebo 7W úspornou žárovku na WC od signálního halogenového světla k dosedu. Jak Angličané říkají: "LŘ tu není na obtíž. Je tu, aby nám udal směr. V případě vznesené námitky či sporu rozhodne naše předsednictvo". V Anglii lze totiž vznést námitku do 6ti dní po soutěžním letu. Tam je to možné, protože konkurenční chovatelé v některých případech bydlí pár bloků od sebe. U nás v Klubu je tato 6ti denní lhůta organizačně i geograficky nepraktikovatelná.

7) Nalezne-li rozhodčí důvod k diskvalifikaci, musí tuto skutečnost oznámit soutěžícímu dříve, než odejde z jeho pozemku.
     VYSVĚTLENÍ: Rozhodčí neuvidí po poledni hejno chovatele déle než 60 minut. Řekne soutěžícímu: "Hochu, bohužel ti musím zapsat DQ. Mě už tady nepotřebuješ a na mě čeká doma mladá manželka."
Jestliže se rozhodčí domnívá, že hejno neletí podle pravidel a myslí si, že nastal důvod k diskvalifikaci, ale nemůže s jistotou identifikovat jednoho nebo více holubů z hejna, musí zůstat na svém místě jednu hodinu po této události a pak teprve může učinit své konečné rozhodnutí.
     VYSVĚTLENÍ: Typický příklad pravidla 60ti minut, jak za dne tak za noci, je ten, že rozhodčí nevidí po určitou dobu všechny holuby ze soutěžního hejna pospolu. Hejno se trhne a rozhodčí neví, zdali nedošlo k samodosedu například jednoho holuba někde "za bukem" v nepovolené vzdálenosti. Nebo naopak uvidí, že nějaký holub usedl na kostel 100m vzdálený, ale není si jist o jakého holuba se jedná. Třeba ten holub, který tam dosedl není z hejna, je to městský holub. Sice na hejnu jeden tippler chybí, ale co když se jen od hejna odtrhl, zatáhl do dálky a létá dál? Do 60ti minut se musí vrátit na dohled, a když se vrátí a s hejnem soutěž dolétá, tak čísla kontrolovaných kroužků musí odpovídat. Když se nevrátí, tak za 60 minut zapíše rozhodčí DQ a může jít domů.
Když rozhodčí zapíše čas hejna, které soudí, nesmí odejít do té doby než provede kontrolu kroužků po dosednutí.
     VYSVĚTLENÍ: Toto pravidlo ochraňuje právo soutěžícího. Když hejno dosedne po poledni a zalétlo podle pravidel, rozhodčí musí zůstat na místě do té doby, než zkontroluje kroužky, třeba i tak dlouho jak 60 minut po oficiálně ohlášené hodině tmy. Kdyby rozhodčí odešel, soutěžící by byl diskvalifikován. Mimochodem, v zájmu co nejkratší prodlevy mezi přistáním, např. na zmíněném okapu, a kontrolou kroužků, ospravedlňuje možnost plašení po zapsání času.

Pro regulérní dokončení letu je nutné, aby:

     VYSVĚTLENÍ: Toto se nedá popsat lépe. Snad bude jen třeba vysvětlit jak se kroužky správně kontrolují. Kontrolující se ujistí, že kroužek navrátivšího se holuba je nepoškozený a zapíše číselné i písemné údaje z kroužku (organizace, která kroužek vydala; rok vydání kroužku; číslo kroužku, popřípadě i jeho písemnou sérii; a barvu holuba) na patřičné místo v LF. V případě mladých holubů se nemusí zapisovat pohlaví holuba. Pakliže ho nevíme, zapíšeme otazník nebo kolonku proškrtneme.

8) Nemá-li chovatel tipplery nacvičeny přistát na signál, 60 minut k zalezení holubů začne běžet od přistání prvního soutěžního holuba po oficiálně vyhlášené hodině tmy.
     VYSVĚTLENÍ: Samovolným přistáním holuba/ů končí doba letu a čas je zapsán. Dojde-li k této události po oficiálně ohlášené hodině tmy, zbývá soutěžícímu jen 60 minut (včetně) ke kontrole kroužků. Zde by ještě bylo dobré dodat, že LŘ NTU sice říká "60 minut k zalezení holuba", ale výše, v IV/7, zmiňuje termín "mít soutěžící holuby pod kontrolou ". V podstatě se dá říci, že když je holub pod kontrolou, tak ho soutěžící nebo rozhodčí drží v ruce a kontrolují mu číslo kroužku. Kontrola se může provádět jak venku tak i vevnitř holubníku. Jsou totiž tací tippleři, kteří po letu skočí majiteli do ruky a proč nepřekontrolovat kroužek právě při této příležitosti pakliže je venku dostatek světla?

9) Pakliže se nějaký jiný, nezávodící holub usadí v den soutěže na střeše holubníku soutěžícího, smí zalétnout dovnitř za přítomnosti rozhodčího. Vábníci se nesmí vypustit, nebo bude zapsán čas jako u pokynu k dosednutí.
     VYSVĚTLENÍ: Např. přelétlý mlaďák při usazování z předešlého dne (či dokonce i více dní - toto se skutečně stává) se může vrátit v soutěžní den. V tomto případě se onen mladý holub musí ponechat svému osudu a nesmí se k jeho přivábení použít žádný signál k dosedu. Sám od sebe může dosednout na střechu holubníku a zalézt dovnitř. Návrat nesoutěžícího holuba v soutěžní den je potřeba zapsat jako mimořádnou událost do poznámek LF. Navrátivší se mladý holub pochopitelně soutěž naruší a proto by bylo dobré, kdybychom se nesnažili usazovat mladé týden před soutěží. V rámci posuzování tohoto pravidla se také může stát, že se ke konci soutěžního letu k hejnu připojí dodatečný tippler/tippleři, let s hejnem dokončí, dosednou a zalezou do holubníku ke kontrole kroužků. Noví, čerství holubi na hejnu bezesporu dokáží prodloužit let ostatních i o několik minut. Purclíkáři tuto praktiku nazývají "podháňka" a v rámci soutěže s tipplery "podháňka" znamená diskvalifikaci.

V. KONTROLA KROUŽKŮ PO DOSEDNUTÍ:
1) Rozhodčí a soutěžící překontrolují nepoškozenost kroužků.
2) Rozhodčí a soutěžící překontrolují čísla kroužků navrátivších se holubů, zapíší je do příslušných kolonek Letového formuláře a vyhodnotí, zda čísla kroužků se shodují s čísly kroužků vypuštěných holubů.

     VYSVĚTLENÍ: Toto pravidlo je v podstatě jednoznačné. Termínem "vyhodnotit, zda se čísla kroužků shodují" se rozumí porovnání údajů z čísel kroužků zapsaných večer s těmi, které byly zapsány ráno před vypuštěním hejna k soutěži. Údaje u každého večer kontrolovaného holuba musí být stejné s těmi ranními, včetně barvy holuba. Dosedne a zaleze-li se soutěžními holuby další, nesoutěžící, bude mu překontrolován kroužek, číslo jeho/jejich kroužku/ů bude zapsáno do LF včetně popisu události a zápisu času, kdy se holub k hejnu přidal (viz. zmínka o "podháňce" výše).

VII. ČASOMÍRA - rekapitulace:
1) Čas se měří podle hodin nastavených dle času, který je hlášen v rádiu či televizi, popřípadě podle času, který udává pro naši oblast internet.
     VYSVĚTLENÍ: V dnešní době není problém zjistit přesný čas např. z mobilu, který nosí mnoho lidí u sebe. Tento zdroj časové informace je přesný a na každém mobilu ukazuje stejně.

2) Hodina a minuta, kdy byl dán soutěžnímu hejnu signál dosednout (dle IV./1) nebo kdy samovolně dosedl první soutěžní holub (dle IV./6) se vepíše do kolonky 2. Letového formuláře ("čas samovolného přistání prvního soutěžícího holuba NEBO čas vydání signálu k dosedu ").
     VYSVĚTLENÍ: Zapsání tohoto údaje se provádí okamžitě po události anebo současně s ní.

3) Od "času samovolného přistání prvního soutěžícího holuba NEBO času vydání signálu k dosedu" (kolonka 2. v Letovém formuláři) se odečte "čas vypuštění hejna" (kolonka 1. v Letovém formuláři) a výsledkem je "doba letu" soutěžního hejna (kolonka 3. v Letovém formuláři).
     VYSVĚTLENÍ: Toto je tak trochu úkol pro zdatnějšího matematika. Je třeba pamatovat na to, že nepracujeme s desítkovou soustavou, protože hodina má 60 minut a proto se ujistíme, že minut v kolonce 2 bude více než v kolonce 1. Jak to ale udělat, když v kolonce 2 mám čas 17 hodin a 10 minut zatímco v kolonce 1 mám zapsáno 4 hodiny a 30 minut? Řešení je v podstatě jednoduché. V kolonce 2 uberu jednu hodinu a převedu ji na minuty (60 minut), které přičtu k těm deseti a získám časový údaj 16 hodin 70 minut od kterého odečtu 4 hodiny a 30 minut jako bych pracoval v desítkové soustavě. Výpočet bude vypadat následovně:
17,10 hodin převedu na 16,70 hodin
odečtu- 4,30 hodin
výsledek12,40 hodin


4) Chovatel i rozhodčí podepíší Letový formulář. Všechny kolonky Letového formuláře budou buďto vyplněny nebo proškrtnuty.
     VYSVĚTLENÍ: Podepsaní formuláře je nutnost. Svým/y podpisem/podpisy stvrzuji/stvrzujeme, že veškeré údaje jsou pravdivé. Pro proškrtnutí nevyplněných kolonek LF je důvod ten, že takto jsme nuceni LF ještě jednou projít a tím se ujistíme, že je vše náležité zapsáno a že jsme na nic nezapomněli. Proškrtávání kolonek je vlastně pomůcka, která soutěžícímu může náramně pomoci. Může se například stát, že nemám vlhkoměr. Tak prostě kolonku "vlhkost vzduch" buďto proškrtnu nebo se zamyslím a zapíši malá, nebo střední, nebo velká, anebo zapíši "nevím". V každém případě nyní o této i případně jiných kolonkách vím, že zde něco chybí a uvedu stav do pořádku.

VIII. ODESLÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ:
1) Letové formuláře budou zasílány tomu členu KLUBU, který bude zpracováním Letových formulářů předsednictvem pověřen. Jméno a adresa této osoby bude uvedena v Letovém formuláři pro daný rok. Soutěžící zašle svůj Letový formulář ne později než první pracovní den následující po soutěžním víkendu (rozhoduje datum poštovního razítka) a má možnost v tento den odeslat elektronickou kopii Letového formuláře na predsednictvo@centrum.cz. Při zpracování letových výsledků bude postupováno dle Přílohy 3 Letového řádu. Podepsaný a vyplněný Letový formulář musí být zaslán i v případě diskvalifikace s udáním důvodu. V případě, že soutěžící využije možnost letět oba dny soutěžního víkendu, musí dodat dva vyplněné Letové formuláře (z každého dne samostatný).
     VYSVĚTLENÍ: Pro včasné zpracování letových výsledků je velice důležité zaslat LF včas. Poštovní razítko, nebo osobní předání LF oproti podpisu pověřené osoby, je jednou z podmínek uznání soutěžního času. Jako pojistku proti zpoždění České pošty je možno zaslat LF i elektronicy za podmínek daných v Příloze č.3. Možná by též bylo dobré, kdyby si soutěžící před odesláním LF udělal svou kopii a nechal si ji podepsat od rozhodčího. Zejména v případě dosaženého vynikajícího času, se ujistěte, že všechny údaje v LF "sedí" a LF je vyplněn podle předpisu - bylo by škoda dobrý let neuznat. O metodice zpracování a schválení soutěžních výsledků pojednává Příloha 3. V tomto bodu je pro nás též důležité vědět, že přihlásím-li se do soutěže v oba dny víkendu, MUSÍM zaslat z každého dne samostatný (vyplněný a podepsaný) LF. Formulář zašlu i v případě diskvalifikace. Zasílání formulářů je důležité pro vedení soutěžních statistik Klubu. Po deseti letech bude třeba pro někoho milé vědět, že se členové zúčastnili celkem např. 192 soutěžních letů, z nichž 42 skončilo diskvalifikací, ve vzduchu bylo celkem 745 holubů, souhrnný dosažený čas byl 1425 hodin a 01 minut a průměrný čas dosažený podle LŘ byl tudíž 9 hodin 30 minut.

2) Oficiální letové výsledky budou zveřejněny na www.kcht.ucikana.cz a to po jejich schválení podle pravidel zmíněných v Příloze 3 (Metodika pro zpracování a schválení soutěžních výsledků). Zveřejnění výsledků popřípadě proběhne i v jiných médiích, bude-li z jejich strany zájem.
     VYSVĚTLENÍ: Předsednictvo Klubu se vynasnaží, aby o nás a našich letových výsledcích svět věděl a dosavadní praxe prokázala, že o nás svět ví.

POZNÁMKA:
Pokud někdo bude přihlášen v termínu do soutěže MK a stane se mu, že např. zaspí on, nebo jeho rozhodčí tak, že start musí posunout o nejdéle 1 hodinu, pak tuto skutečnost zapíší do LF a poletí "jen" MM. Stejně se bude postupovat, když bude krupobití s vichřicí, nedostaví se rozhodčí, či nebude splněna jiná podmínka pro MK při startu.

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Praze - Michli, dne 18.2.2012
Frank Otta
Josef Beran
Josef Veselý


PŘÍLOHA č.2 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů
Letová sezóna a rozdělení soutěží

Letová sezóna
Letová sezóna se dělí na dvě části a to na soutěže starých (kategorie O/B) a mladých (kategorie Y/B) holubů. Letová sezóna O/B začíná v dubnu a končí v červnu závodem Long Day (LD), víkend nejblíže slunovratu. Letová sezóna Y/B začíná v červenci a končí v září. Rozpis a počet letů bude klub synchronizovat s německou DFU, kde se letová sezóna O/B skládá ze tří soutěžních víkendů a letová sezóna Y/B zpravidla ze čtyř soutěžních víkendů. (změněno na schůzi předsednictva dne 20.12.2015 na znění:) Rozpisy soutěžních letu připravuje předsednictvo KCHT a budou členům k dispozici na webových stránkách KCHT nejpozději 30 dní před začátkem soutěžní sezóny. K vyzkoušení hejna Y/B je povoleno letět i LD. Zaletěný čas s mladými holuby v tomto termínu se nezapočítává do mistrovství Klubu.

Rozdělení soutěží
Klub poskytne svým členům příležitost dvou samostatných soutěží:
1) Mistrovství Klubu (MK), které se bude řídit letovým řádem NTU a to bez výjimek. Soutěž proběhne v jeden, Klubem v rozpisu letů předem určený den soutěžního víkendu.
2) Malé mistrovství Klubu (MM), kde se poletí podle pravidel ITF anebo NTU. Soutěž proběhne kterýkoliv den soutěžního víkendu.

Mistrovství Klubu (MK)
Do mistrovství klubu se započtou všechny časy dosažené ve vypsaných termínech (v rozpisu soutěžních letů označené MK). Každá kategorie, O/B i Y/B, bude mít svého Mistra Klubu. Mistrem Klubu se stane soutěžící s nejvyšším součtem časů ve své kategorii a bude odměněn pohárem.

Malé mistrovství Klubu (MM)
Do malého mistrovství Klubu, se započtou všechny časy v obou kategoriích (O/B i Y/B) dosažené ve všech vypsaných termínech (v rozpisu soutěžních letů označené MM). Malým Mistrem Klubu se stane soutěžící s nejvyšším součtem časů a bude odměněn pohárem.

Klub chce tímto rozdělením do skupin poskytnout co nejvíce soutěžních letů a umožnit každému členu Klubu přihlášení svých tipplerů k soutěži v oba dny víkendu. Takto se co nejvíce členů může bavit a porovnávat své výsledky ve vypsané termíny.

Memoriál Vojty Prepiaka (upřeseněno 23.9.2016)
Na počest zesnulého Vojty Prepiaka, jednoho z průkopníků tipplerkaření u nás, vyhlašuje předsednictvo první soutěžní let v roce jako "Memoriál Vojty Prepiaka" pro skupinu "MK". Vítěz bude odměněn pohárem.

Pohár za první dosažené "desítky" (upřeseněno 23.9.2016)
Všichni členové KCHT obdrží pohár u příležitosti dosažení první "desítky" při soutěžích KCHT Výsledek může být dosažen jak ve skupině MK, tak i v MM.

Přihlášky k soutěži musí být předsednictvu doručeny na predsednictvo@centrum.cz (v případě chovatelů, kteří nemají internet i telefonicky či dopisem) ne déle než do 18 hodin v neděli předcházející soutěžnímu víkendu. Přihláška bude obsahovat informaci zda se soutěžící zúčastňuje soutěže MK nebo MM. V případě nemožnosti dodržení podmínek MK, může soutěžící změnit na MM i v průběhu soutěžního dne, kdy do poznámek LF uvede čas a důvod změny.

V jednotlivých soutěžních dnech, budou soutěžící odměněny diplomy, podle budoucích finančních možností Klubu. Nejlepší časy, dosažené v obou mistrovstvích, se budou zaznamenávat pro dlouhodobý přehled. Nejlepší dosažený čas se stane nejlepším klubovým časem pro daný soutěžní víkend.

Klub též zpřístupní účast v soutěžích všem milovníkům anglických tipplerů, kteří se mohou zúčastnit našich soutěží jako hosté. Jejich výsledky budou označeny "host" a takto i zveřejněny. Výsledky hostů se nebudou započítávat do výsledků klubových.

Termíny soutěží budou zveřejněny v rozpisu letů na www.kcht.ucikana.cz s dostatečným předstihem a vyjdou v jarním Klubovém věstníku. Člen si též může vyžádat termíny písemně na predsednictvo@centrum.cz již během měsíce ledna každého běžného roku.

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Hradci Králové, dne 2.1.2012
Frank Otta
Josef Beran
Josef Veselý


PŘÍLOHA č. 3 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů
Metodika zpracování a schválení soutěžních výsledků

1) Letový formulář (dále jen LF) bude zasílán pověřenému členu Klubu. Tato pověřená osoba vyznačí na druhou stranu LF den, kdy LF obdržela a den odeslání (datum poštovního razítka), poté LF podepíše. LF může být také doručen pověřené osobě osobně a ta v tomto případě vyznačí na druhou strany LF datum osobního předání. Pokud Česká pošta doručí LF s o den zpožděným razítkem a elektronická kopie LF byla zaslána souběžně v náležitém termínu mailem na predsednictvo@centrum.cz, bude LF uznán.

2) Komu zasílat LF bude členům oznámeno před zahájením letové sezóny a kontaktní jméno a adresa této pověřené osoby bude součástí hlavičky LF pro daný rok.

3) Všechny převzaté, datumy opatřené a podepsané LF předá pověřená osoba určenému členu předsednictva, nejpozději do čtvrtka následujícího po soutěžním víkendu. Člen předsednictva formuláře okopíruje a zašle (elektronicky a nebo v listinné podobě) zbývajícím členům předsednictva ke kontrole a k vyjádření, a to nejpozději do 3 dnů od převzetí LF.

4) Všichni členové předsednictva provedou důslednou kontrolu LF a pokud najdou nějaké nedostatky, popíší je ve vztahu k Letovému řádu Klubu chovatelů tipplerů (LŘ) a o svém zjištění napíší zprávu předsedovi, stejně tak i v případě, že je LF bez závad.

5) Předseda archivuje LF, včetně vyjádření všech členů předsednictva.

6) O každém formuláři musí být rozhodnuto jednomyslně všemi členy předsednictva. Pokud nastane neshoda, pokusí se předsednictvo opakovaně dohodnout a sjednotit názor i za pomoci revizora.

7) Předsednictvo má právo si při svém rozhodování vyžádat doplňující informace (telefonicky nebo písemně) jak ze strany soutěžícího, tak i ze strany jeho rozhodčího/rozhodčích.

8) Pokud se předsednictvo neshodne jednomyslně na posouzení LF do 28 dnů po soutěžním víkendu, předloží LF k posouzení nejbližší členské schůzi.

9) Výsledky soutěžního víkendu umístí předseda na www.kcht.ucikana.cz, nejpozději 30. den po soutěžním víkendu a to i v tom případě, že o některém LF bude rozhodnuto podle bodu 6. V tomto případě bude uvedeno, že výsledek příslušného chovatele bude dodatečně zveřejněn, po posouzení členskou schůzí.

10) Proti jednomyslnému rozhodnutí předsednictva (a nebo členské schůze) o LF není v rámci Klubu opravný prostředek.

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Hradci Králové, dne 2.1.2012
Frank Otta
Josef Beran
Josef Veselý


PŘÍLOHA č. 4 Letového řádu Klubu chovatelů tipplerů
Přestupky proti LŘ a Stanovám a sankce za ně

Předsednictvo Klubu bude přestupky chápat a hodnotit následovně.

Přestupky lze kategorizovat do dvou skupin - přestupků úmyslných a neúmyslných - a tyto lze dále členit podle vážnosti a opakovanosti přestupku.

Při penalizaci je pochopitelně třeba od sebe rozlišit přestupky jako například neproškrtnutou kolonku v LF od veřejného verbálního napadení kolegy holubáře či pomluv klubu.

Před udělením sankce předsednictvo zváží všechny možnosti jak přestupek hodnotit v širších souvislostech a může si proto vyžádat dodatečné vysvětlení od osoby, která se přestupku dopustila. Z nemalé části pak bude při rozhodování předsednictva záležet právě na oné osobě, jak se k přestupku postaví, zda sportovně či nesportovně.

ROZSAH SANKCÍ DLE VÁŽNOSTI A OPAKOVANOSTI PŘESTUPKU:
Upozornění/domluva,
Časová penalizace v rozsahu 60 až 300 minut,
Diskvalifikace výsledku,
Zákaz jednoho soutěžního letu, opakovaně - více letů,
Zákaz soutěžních letů na jeden rok, opakovaně - na více let,
Varování o vyloučení z Klubu, opakovně - vyloučení z Klubu

Předsednictvo, současné i budoucí, bude brát při rozhodování o postizích v úvahu i sportovní či nesportovní přístup sankcionovaného člena a toto může postih zmírnit nebo zpřísnit.

Příklad:
Předsednictvo bude rozhodovat ve věci dvou chovatelů, kteří poprvé neproškrtli nevyplněné kolonky v LF a vyžádá si doplňující informace od obou chovatelů.
Odpověď chovatele č.1: Vím, že všechny kolonky mají být buďto vyplněné nebo proškrtnuté. Promiňte, ale kontroloval jsem formulář po setmění a odesílal jsem ho druhý den brzo ráno ve spěchu cestou do práce. Nevšiml jsem si, je to moje chyba, a rozhodnutí ponechám na předsednictvu.
Odpověď chovatele č.2: Přece vidíte, že tam nic není vyplněno, tak co tady řešíte nějaký proškrtávání? Koukejte mi ten let uznat, jinak uvidíte jak vás rozmáznu na iFauně !

Sankce uvalené v obou příkladech budou zcela odlišné a to u chovatele č.1. dojde na upozornění, aby byl příště pozorný a let bude uznán bez časové penalizace, pokud nebude nejdelším ve své kategorii. U chovatele č.2. dojde k anulování daného letu a k upozornění na nekolegiální chování a že při zopakování svého přístupu k řešení problémů bude z Klubu vyloučen.

Projednáno a schváleno na schůzi předsednictva v Hradci Králové, dne 2.1.2012
Frank Otta
Josef Beran
Josef Veselý


doplnění Přílohy č.4 - odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Hradci Králové dne 6.9.2014

sankce za některé přestupky proti LŘ byly předsednictvem taxativně dány takto:
a)   pozdní přihlášení se do soutěže = nezveřejnění letu ve výsledcích Klubu
b)   jakékoliv přepisování časových údajů, čísel kroužků a neúplně uvedený kroužek tipplera = DQ
c)   pozdní odeslání LF po soutěži = DQ
d)   případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v LF soutěžícím předsednictvo při kontrole LF opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného LF a schválí kontrolou opravenou dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez penalizace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek správného matematického výpočtu.

bod d) doplněn a potvrzen hlasováním členské schůze v Hradci Králové dne 18.10.2014 takto:
Případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v Letovém formuláři soutěžícím předsednictvo při kontrole Letového formuláře opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného Letového formuláře a schválí kontrolou opravenou dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez diskvalifikace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek správného matematického výpočtu. Předsednictvu zůstává možnost výsledek časově penalizovat podle Přílohy č.4 Letového řádu.


DOPLNĚNÍ PŘÍLOH K LETOVÉMU ŘÁDU

Jelikož praxe neustále přináší nové poznatky, které je třeba zaznamenat pro budoucí potřeby Klubu, bylo rozhodnuto přílohy LŘ o tyto poznatky doplňovat. Aby se nemusely po každém takovémto doplnění znovu jednotlivé přílohy či brožurka pro nové členy tisknout, byla zvolena forma doplnění na zvláštním listu papíru, který si každý může snadno vytisknout, a který může být vložen do brožurky. Doplnění příloh budou členům průběžně oznamována na členských schůzích.

4.4.2012 - doplnění Přílohy 3., odstavce 9.
Forma zveřejňování soutěžních výsledků.

Dodán text:
V oficiálních výsledcích při diskvalifikaci bude uvedeno pouze DQ. U každého soutěžního víkendu pak bude pod výsledky uveden krátký komentář, v němž budou popsány detaily.

23.3.2013 - doplnění Přílohy č.2.
Letová sezóna a rozdělení souteží

Odsouhlaseno na členské schůzí v Hradci Králové dne 23.3.2013

Do předposledního odstavce dodán text:
Host v klubových soutěžích v rámci propagace letů nesmí použít k hostujícímu letu holuby člena Klubu.

28.4.2013 - doplnění Přílohy 3., odstavců 3 a 6.
Schvalování Letových formulářů

Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Týništi n/O dne 28.4.2013

Do odstavce 6 dodán text:
V případě, že vyšší moc neumožní schválení LF některému členu předsednictva, bude požádán o schválení jiný člen Klubu, aby LF odsouhlasili tři osoby, a tím bylo umožněno včasné vyhlášení oficiálních výsledků.

6.9.2014 - doplnění Přílohy 4.
Přestupky proti LŘ a Stanovám a sankce za ně

Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Hradci Králové dne 6.9.2014


sankce za některé přestupky proti LŘ byly předsednictvem taxativně dány takto:

a)   pozdní přihlášení se do soutěže = nezveřejnění letu ve výsledcích Klubu
b)   jakékoliv přepisování časových údajů, čísel kroužků a neúplně uvedený kroužek tipplera = DQ
c)   pozdní odeslání LF po soutěži = DQ
d)   případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v LF soutěžícím předsednictvo při kontrole LF opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného LF a schválí kontrolou opravenou dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez penalizace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek správného matematického výpočtu.

bod d) doplněn a potvrzen hlasováním členské schůze v Hradci Králové dne 18.10.2014 takto:
Případný zjištěný chybný matematický výpočet délky letu uvedený v Letovém formuláři soutěžícím předsednictvo při kontrole Letového formuláře opraví, tuto opravu zapíše do originálu dotčeného Letového formuláře a schválí kontrolou opravenou dobu letu (tj. správný matematický výpočet) bez diskvalifikace soutěžícího. Zveřejněn bude výsledek správného matematického výpočtu. Předsednictvu zůstává možnost výsledek časově penalizovat podle Přílohy č.4 Letového řádu.

20.12.2015 - Změna v Příloze č. 2
Letová sezóna a rozdělení soutěží

Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Týništi n/O a mailem dne 20.12.2015

změna v rozpisu soutěžních letů - Klub nebude nadále synchronizovat rozpis s DFU:

z prvního odstavce Přílohy č. 2 se vypouští věta:
Rozpis a počet letů bude klub synchronizovat s německou DFU, kde se letová sezóna O/B skládá ze tří soutěžních víkendů a letová sezóna Y/B zpravidla ze čtyř soutěžních víkendů.

kterou nahrazuje věta:
Rozpisy soutěžních letu připravuje předsednictvo KCHT a budou členům k dispozici na webových stránkách KCHT nejpozději 30 dní před začátkem soutěžní sezóny.

Důvodem úpravy je změna v systému rozpisů DFU.

23.9.2016 - doplnění Přílohy č. 2
Letová sezóna a rozdělení soutěží

Odsouhlaseno na schůzi předsednictva v Hradci Králové dne 18.5.2013 a upřesněno na schůzi předsednictva v Olešnici dne 23.9.2016
do Přílohy č. 2 se vkládá odstavec:

Memoriál Vojty Prepiaka
Na počest zesnulého Vojty Prepiaka, jednoho z průkopníků tipplerkaření u nás, vyhlašuje předsednictvo první soutěžní let v roce jako "Memoriál Vojty Prepiaka" pro skupinu "MK". Vítěz bude odměněn pohárem.

23.9.2016 - doplnění Přílohy č. 2
Letová sezóna a rozdělení soutěží

Odsouhlaseno při telefonické konzultaci předsednictva dne 25.9.2012 a upřesněno na schůzi předsednictva v Olešnici dne 23.9.2016

do Přílohy č. 2 se vkládá odstavec:

Pohár za první dosažené "desítky"
Všichni členové KCHT obdrží pohár u příležitosti dosažení první "desítky" při soutěžích KCHT Výsledek může být dosažen jak ve skupině MK, tak i v MM.

15.10.2016 - doplnění Letového řádu
týkající se možnosti elektronického zasílání Letových formulářů (viz text níže zvýrazněn tučným písmem)
Odsouhlaseno na členské schůzi dne 15.10.2016


Elektronické zasílání letových formulářů bude zapracováno, jako pojistka možného zdržení dopisu na České poště (ČP), do LŘ ustanovení VIII./1 v následujícím znění:
1) Letové formuláře budou zasílány tomu členu KLUBU, který bude zpracováním Letových formulářů předsednictvem pověřen. Jméno a adresa této osoby bude uvedena v Letovém formuláři pro daný rok. Soutěžící zašle svůj Letový formulář ne později než první pracovní den následující po soutěžním víkendu (rozhoduje datum poštovního razítka) k tomuto textu bude dodáno a má možnost v tento den odeslat elektronickou kopii Letového formuláře na predsednictvo@centrum.cz .

15.10.2016 - doplnění Přílohy č. 3
týkající se možnosti elektronického zasílání Letových formulářů (viz text níže zvýrazněn tučným písmem)
Odsouhlaseno na členské schůzi dne 15.10.2016


V Příloze č.3 LŘ bodu 1 dojde k doplnění:
1) Letový formulář (dále jen LF) bude zasílán pověřenému členu Klubu. Tato pověřená osoba vyznačí na druhou stranu LF den, kdy LF obdržela a den odeslání (datum poštovního razítka), poté LF podepíše. LF může být také doručen pověřené osobě osobně a ta v tomto případě vyznačí na druhou strany LF datum osobního předání. k tomuto textu bude dodáno Pokud ČP doručí LF s o den zpožděným razítkem a elektronická kopie LF byla zaslána souběžně v náležitém termínu mailem na predsednictvo@centrum.cz, bude LF uznán.
NTU FLYING RULES

LETOVÝ ŘÁD NTU


1. All referees before acting in that capacity must have read and understood the foregoing rules.

2. Each competitor and referees must see that the correct time is entered on the time sheet. name and address of the Secretary is stamped on the time sheet and all competitors must write their own address on the time sheet. A correctly filled in time sheet is to be printed in Newsletter prior to flying season.

     2a. Times sheets must be received by the NTU Secretary not later than the Tuesday following the competition. All Secretaries of the clubs having competing members must send details of their highest time flown by the best Shield Team no later than the Thursday following the competition. also their leading three competitors plus aggregate times.

     2b. Note: Novices are defined as those who have not flown a kit of birds for ten hours or more in any organized club or NTU competition. Competing novices must put a tick on time sheet where it says tick for novice. Any novice breaking ten hours or more in any organized competition to remain a novice for the remainder of the season.

     2c. Any member that posts his time sheet on the day following the competition by Recorded Delivery cannot be disqualified if his sheets fails to reach NTU Secretary in time allowed, and where a Bank Holiday Monday follows the competition and extra day be allowed for time sheets to reach NTU Secretary as there is no post on Bank Holidays.

3. All ring numbers to be taken by competitor of competition birds before turned out and duly entered upon time sheets. Rings must be checked by the referee directly the bird enter the loft after the competition. Each competitor may fly three to twenty birds the longest "kit" on the wing to win provided no objection is laid against them and they fly to the rules and be verified by the referee. Every item on the time sheet to be filled in correctly or competitor will be disqualified.

4. All birds to be on the wing punctually at time stated. During competitions, providing referees are in a position to see kits on the wing at liberation times. It will not then be necessary for referee to actually see the kit liberated.

5. Birds dropping more than 75 yards from the loft will be disqualified. This does not include droppers.

6. Any competitor birds dropping within 75 yards of his loft, if he cannot get them in he shall be allowed to fetch them off the place where they are roosting.

7. Any competitor's birds raking away from the sight of the Referee at any time during the first hour, they shall be allowed the remaining portion of the first two hours, but should they insight at any time during the second hour and then go away again only one hour will be allowed from the time they go and not more than one hour shall be allowed. This applied to one or more of the competitor's kit. Should any competitor choose to drop his birds he must inform the referee of his intention to do so. As soon as such competitor gives any sign whatever to induce his birds to drop time must be taken at once. Birds dropping in bounds in daylight or have time taken all birds to be refereed as per rules and must be inside loft within one hour after dark.

7.1 When a kit of birds without fault beyond official dark time and are still flying together without fault until a light or dropper shown one hour only is allowed to have them down and under control in the cage or loft. If a kit of birds are not flying together after official dark time they are termed as being split, meaning that ALL the kit cannot be seen in one view. The split time should be entered on the Fly Sheet by referee and one hour only allowed for the competitor to have birds down and under control in the cage or loft. Any light that could affect the flying birds over which the competitor has control is termed a dropper and time be taken by referee. Official dark times to be decided by council for each competition. No kit must be left without a referee at any time.

8. All referees shall keep a check and put ther watches to BBC time.

9. All inspectors have power to inspect any referee's watch when competing birds are down, and where necessary correct time and report any suspicious cases for the consideration of the Council at their next meeting.

10. Should the Referee engaged see just reason for disqualification, he must acquaint the owner of the kit where possible before leaving the premises. If a Referee suspects that a kit is not performing within the rules and thinks there may be cause for disqualification but cannot positively identify any one of the kit he must stay at his place of refereeing for one hour after the event, before making his final decision. If a Referee takes the time of a kit he is refereeing, he must not leave until the kit have been checked.

11. Any person frightening or causing to be frightened any competing birds before time has been taken shall thereby cause the competitor to be subject to disqualification. his allows birds which have dropped "in bounds" to be got back on the wing before being induced into the loft.

12. All private club members need only one referee. Any member serving a ban suspension or being a defaulter to NTU or an affiliated club shall not be allowed to Referee in any NTU competition.

13. Any local Referre refusing to sign NTU time sheet the local Secretary has power to sign for Council's approval.

14. Any circumstances arising that are not governed by the foregoing rules, the Council shall have full power to act thereon, and the decision in all matters shall be final.

15. No Referee can leave the kit he is Refereeing without apointing a substitute Referee during his absence. all referees and substitutes must sign time sheet.

16. If a pigeon settles on a competitor's loft on competition day, he will be allowed to get it into his loft, but only in the presence of his referee. No droppers to be used or the time will be taken.

17. Any Referee who cannot attend at his place of refereeing as appointed by the officials of his club is allowed to send competent substitute Referee who has been agreed by members of his club.

18. Any competitor insulting any Referee or inspector whilst in the execution of their duties shall be disqualified.

19. The Referee shall have reasonable access to any place that he may be appointed top watch.

20. Members split times to be printed on result sheets.

nahoru

DEUTSCHE FLUGTIPPLER-UNION
Wettflugordung (Fassung 1977/78)

Die DFU betrachtet es als ihre Hauptaufgabe, Wettflüge im Dauerfliegen auf nationalerund internationaler Ebene durchzuführen. Als reine Flugtaubensport-Organisation verfolgt sie damit ein Ziel, das in Deutschland eine grosse Tradition besitzt. Die Wettflugbeteiligung ist jedem unserer Mitglieder möglich. Wir erwarten darum auch, daß jedes DFU-Mitglied sein bestes tut, sich aktiv am Wettfluggeschehen zu beteiligen. Diese Wettflugordnung regelt den ordnungsgemäßen Wettflugablauf. Sie ist für die Schiedsrichtertätig- keit sorgfältig aufzuheben. Der Schiedsrichter hat vor Beginn des Wettfluges Einsicht in diese Wettflugordnung zu nehmen und sie während des Fluges bei sich zu tragen.

Herausgegeben von der
DEUTSCHEN FLUGTIPPLER-UNION (DFU)


1. Allgemeines
§ 1

An den Wettflügen im Dauerfliegen können nur Mitglieder der DFU, die ihren finanziellen Verpflichtungen für das laufende Geschäftsjahr nachgekommen sind, mit Flugtipplern konkurrieren, die geschlossene DFU-Fußringe tragen. Die DFU erkennt Fußringe anderer ausländischer Flugtipplervereinigungen an.


§ 2

Mit mindestens drei und höchstens zwanzig Flugtipplern kann am Wettfliegen teilgenommen werden.


§ 3

Der Flugstich muß pünktlich zur offiziellen Auflaßzeit in Anwesenheit des Schiedsrichters geschlossen gestartet werden. Maßgebend ist die Radiozeit. Eine Verzögerung des Auflasses um höchstens 60 Minuten ist nur dann gestattet, wenn es die Lichtverhältnisse infolge des späteren Sonnenaufgangs erforderlich machen.


§ 4

Der Gewinner des Flugwettbewerbes ist der Flugstich mit der längsten Flugzeit, wenn nicht wegen Verstoßes gegen diese Wettkampfordnung eine Disqualifikation vorgenommen werden mußte.


§ 5

Das offizielle Wettflugprogramm wird im voraus von der JHV der DFU festgesetzt und den Mitgliedern durch Rundschreiben oder durch die Fachpresse mitgeteilt.


§ 6

Die Beteiligung am Wettfliegen muß dem Wettflugleiter mindestens 1 Woche vor dem angesetzten Wettflugtermin schriftlich mitgeteilt werden.


2. Startgeld
§ 7

Das Startgeld beträgt für jeden Flug 1,- € . Es ist auf das Postscheckkonto der DFU einzuzahlen. Der linke Zahlkartenabschnitt kann dabei als Wettfluganmeldung benutzt werden. Es ist zu empfehlen alle sechs bzw. sieben Wettflugprotokolle insgesamt anzufordern (Portoersparnis).


§ 8

Das Startgeld wird bei eventueller Disqualifikation oder Nichtstarten nicht zurückerstattet. Die Wettflugprotokolle verlieren mit Ablauf des Jahres ihre Gültigkeit.


§ 9

1. Flug Alttiere
2. Flug Alttiere
3. Flug Altiere,
kann schon mit Jungtieren oder auch gemischt geflogen werden. In diesem Fall wird dieser Flug nur zur Gesamtmeisterschaft gezählt.
4. Flug Jungtiere
5. Flug Jungtiere
6. Flug Jungtiere,
ist für Mitglieder, deren Flugstiche im Flugjahr keine 10 Stunden geflogen haben, jedoch offen für alle Mitglieder, da auch dieser Flug zur Jungtiermeisterschaft gezählt weden kann.
7. Flug,
wird von den Gruppen durchgeführt, jedoch die Wettflugprotokolle werden zur Auswertung an den Wettflugleiter geschickt.

Meisterschaften

Altmeister:
Die zwei besten Flüge der Alttiere werden hierfür gewertet.

Jungtiermeister:
Auch hierfür werden die zwei besten Flüge gewertet.

Deutsche Meisterschaft:
Hierfür zählen die Flüge 1 bis 6.


§ 10

Alle Begebenheiten, die diese Wettflugordnung nicht regeln, werden durch Vorstandsbeschluß erledigt, wogegen keine Berufung möglich ist.


3. Schiedsrichter und seine Aufgaben
§ 11

Als Schiedsrichter auf den Wettflügen der DFU kann jede nichtverwandte oder -verschwägerte Person im Alter von mindestens 16 Jahren als Schiedsrichter fungieren. Es sollen nach Möglichkeit Mitglieder oder Taubenzüchter zu diesem Amt herangezogen werden. Der Wettflugteilnehmer hat den Schiedsrichter selbst zu bestimmen. Flüge ohne Schiedsrichter werden nur Klubintern anerkannt, aber bei den Meisterschaften nicht berücksichtigt und nur mit Diplomen bedacht. Bei internationalen Wett - oder Rekordflügen muß ein Schiedsrichter anwesend sein. Ohne Schiedsrichter werden diese Flüge international nicht anerkannt.


§ 12

Die DFU hat das Recht, Schiedsrichter und Kontrolleure zu den Wettflugteilnehmern zwecks Überprüfung des ordnungsgemäßen Flugablaufs zu entsenden. Sie erhalten von der DFU entsprechende Vollmachten. Mitglieder bedürfen keines Ausweises. Jedes Mitglied ist berechtigt, sich als Schiedsrichter eines Wettflugteilnehmers, mindestens eine Woche vor dem Flugtag, anzubieten, der ihm seinen Flugtag rechtzeitig und verbindlich mitzuteilen hat, auch wenn er schon einen Schiedsrichter verpflichtet hat. Sollte ein Wettflugteilnehmen den freiwilligen und kostenlosen Schiedsrichter verweigern, so wird sein Flug disqualifiziert.


§ 13

Der Schiedsrichter muß vor dem Auflass der Tauben im Flugprotokoll Geschlecht, Farbe und Ringnummer mit Ringzeichen der am Flug beteiligten Flugtippler eintragen.


§ 14

Der Schiedsrichter verpflichtet sich, den ordnungsgemäßen Ablauf des Wettfluges bis zum Ende zu überwachen. Für eine notwendig werdende kurzfristige Abwesenheit hat er die Kontrolle einem Ersatzschiedsrichter zu übergeben.
Der Wettflug ist beendet:
     1. mit dem Anfliegen des ersten Tieres aus dem Flugstich;
     2. mit der Anwendung der Möglichkeit des Droppens (Locktaube);
     3. mit einer erfolgten Disqualifikation.

Im Fall 1 hat der Schiedsrichter beim Anfliegen des ersten Tieres aus dem Stich die Zeit zu nehmen.

Im Fall 2 hat der Wettflugteilnehmer, falls er den Flug durch Droppen beenden will, dies dem Schiedrichter mitzuteilen. Der Schiedsrichter hat in dem Augenblick die Zeit zu nehmen, sobald vom Wettflugteilnehmer Locktauben (Dropper) herausgesett werden, Licht angezündet, geflötet, gerufen wird usw., sowie jedes andere Mittel angewendet wird, um die fliegenden Tauben zum Anfallen zu bewegen. Flugtippler dürfen nicht als Locktauben verwendet werden.

Im Fall 3 gilt der Wettflug ohne Wertung als beendet. Der Schiedsrichter muß darüber im Protokoll genaue Angaben machen.


§ 15

Nach Beendigung des Wettfluges hat der Schiedsrichter die am Flug beteiligten Tauben auf Ringnummern usw. zu kontrollieren. Ein kurzer Bericht ist in das Flugprotokoll einzutragen. Eine etwaige Disqualifikation muß er dem Wettflugteilnehmer spätestens vor Verlassen seiner Wohnung mitteilen.


§ 16

Der Schiedsrichter hat die Eintragungen im Wettflugprotokoll nach besten Wissen und Gewissen vorzunehmen und das vollständig ausgefüllte Protokoll sofort oder spätestens am folgenden Tag auf die Post zu geben.

§ 16


4. Disqualifikation

Verstoßen die am Wettflug teilnehmenden Flugtippler gegen die nachfolgenden Flugsatzungen, so hat der Schiedsrichter den Flugstich zu disqualifizieren und eine erläuternde Eintragung darüber im Flugprotokoll vorzunehmen.

§ 17

Tiere aus dem Flugstich, die zu Beginn, nach Beendigung oder während des Wettfluges auf einen Abstand von mehr als 65 Metern im Umkreis mit dem Heimatschlag als Mittelpunkt anfliegen, sind zu disqualifizieren.


§ 18

Beim Start nicht auffliegende Tauben, die sich jedoch noch in der 65-m-Grenze befinden, können innerhalb von 5 Minuten vom Wettflugteilnehmer ans Fliegen gebracht werden. Mißlingt dieser Versuch, so ist zu disqualifizieren.


§ 19

Alle am Wettflug beteiligten Flugtippler muß der Schiedsrichter mindestens jede Stunde einmal sichten. Nur bei Beginn des Wettfluges dürfen die Tauben 2 Stunden außer Sicht sein. Andernfalls ist zu disqualifizieren.


§ 20

Fliegen die Tiere geschlossen in die Dunkelheit, verlieren dann den Kontakt zueinander und fliegen einzeln weiter, so hat der Teilnehmer von dem Augenblick an die Tiere allesamt zu droppen und der Schiedsrichter sofort die Zeit zu nehmen. Es wird nun eine Stunde zugestanden, sämtliche am Flug beteiligten Tippler zum Anfallen an den Heimatschlag zu bewegen. Mißlingt dies, so ist zu disqualifizieren.


§ 21

Falls der Schiedsrichter zur offiziellen Auflaßzeit nicht anwesend ist, steht dem Wettflugteil - nehmer das Recht zu, die Tauben noch innerhalb 1 Stunde danach zu starten.


§ 22

Jeder Teilnehmer, der von seinen Flugtipplern bewußt oder unglücklicherweise mehr freigelassen hat als den Flugstich, wird disqualifiziert.


§ 23

Jede absichtliche Einwirkung auf die fliegenden Tauben, die ihren Flug begünstigt, zieht eineDisqualifikation nach sich.


§ 24

Eine Disqualifikation wird nachträglich von der Wettkampfleitung ausgesprochen, wenn das Flugprotokoll nicht ordnungsgemäß und vollständig oder nicht spätestens am folgenden Tag nach dem Wettflug (Datum des Poststempels) auf die Post gegeben worden ist.

§ 24

nahoru

PRAVIDLA PRO MEZINÁRODNÍ LETY TIPPLERŮ (ITF)
International Tippler Fly Rules


Počínaje letovou sezónou 2012, soutěžící má možnost si vybrat pro svůj let jeden den z letového víkendu.

ČLÁNEK I. - CO JE POTŘEBA:
 1. hejno Anglických tipplerů (nejméně 3, nejvíce 20)
 2. soutěžící (oznámí svůj úmysl se zúčastnit letu svému regionálnímu zástupci alespoň 7 dní před datem soutěže)
 3. rozhodčí (starší patnácti let, nesmí být v příbuzenském vztahu se soutěžícím, přečte si a rozumí pravidlům ITF před začátkem soutěžního letu. Pro soutěžní let stačí jeden rozhodčí)
 4. hodiny nebo hodinky (rozhodčí se ujistí, že použitá časomíra-hodiny, jsou nastaveny podle oficiálního místního zdroje času. Rozhlas, televize, internet …)
 5. letový formulář (ke stažení z webových stránek ITF)
 6. pravidla mohou být přeložena do cizích jazyků, v případě nejasností má přednost verze anglická. Anglický originál těchto pravidel je k dispozici na webových stránkách ITF
 7. organizátoři ITF vyhlásí data soutěží na webových stránkách ITF. Toto oznámení bude zahrnovat pozvánku k účasti každému chovateli tipplerů z celého světa. Chovatelé, jejichž mailové adresy má ITF k dispozici, obdrží pozvánku osobní
ARTICLE I. - PREREQUISITES:
 1. a kit of English Tipplers (minimum 3, maximum 20)
 2. a competitor (announces his intention to participate in the fly to his regional I.T.F. representative at least 7 days prior to the date of the contest)
 3. a referee (older than 15 years of age, not related to the competitor, reads and understands the I.T.F. rules before the competition starts. The competitor needs only one referee)
 4. a clock or wrist watch (the referees shall keep a check and put their watches to GMT plus or minus depending on their time zone)
 5. timesheet (downloadable from the I.T.F. web pages)
 6. the rules may be translated into foreign languages, the English version prevails. The English original of these rules is posted on the I.T.F. web pages
 7. the I.T.F. organizers announce the fly dates on the I.T.F. website. The announcement will include an invitation to every tippler flier in the world to participate. Personal e-mail invitations will be sent to those whose addresses are on the I.T.F. file

ČLÁNEK II. - PŘED VYPUŠTĚNÍM:
 1. soutěžící vyplní hlavičku letového formuláře
 2. rozhodčí musí být přítomen na pozemku, zkontroluje čísla kroužků uvedených v letovém formuláři, jejich neporušenost a nemožnost jejich sejmutí
 3. soutěžící informuje rozhodčího o jím používaných signálech k dosedu a tato informace bude též zanesena do hlavičky letového formuláře
ARTICLE II. - BEFORE LIBERATION:
 1. the heading of the timesheet will be filled out
 2. the referee must be present on the premises to check the competition pigeon rings for intactness and he verifies the ring numbers with numbers given in the timesheet. The rings must be of the size that cannot be taken off from the leg
 3. the competitor will inform the referee of the means he uses to drop his kit and this information will be entered in the timesheet heading as well

ČLÁNEK III. - VYPUŠTĚNÍ:
 1. hejno se vypustí přesně v hodinu a minutu (uvedenou pro každou lokalitu v kolonce "Civil Daylight Starts" na webové adrese http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html )
 2. doba vypuštění může být oddálena o maximálně 60 minut - například z důvodu počasí, přítomnosti dravce v okolí… - a tato hodina a minuta vypuštění se okamžitě zapíše do letového formuláře
 3. soutěžní hejno může být vyhozeno do vzduchu rukou. V případě, že hejno, nebo některý ze soutěžících holubů, nevzlétne, je povoleno tyto holuby vyplašením přimět k letu, ale pouze během prvních pět minut po vypuštění
ARTICLE III. - LIBERATION:
 1. the kit is to be liberated at the exact official daybreak hour and minute (available for each locality at http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html in the "Civil Twilight Starts" column)
 2. the liberation may be postponed by maximum of 60 minutes - for instance, due to the weather or a hunting bird of prey - and the exact hour and minute of the liberation is immediately written down in the timesheet
 3. the competition kit may be thrown up in the air by hand. In the event that the kit, or any of the competition birds, does not take to wings, inducing the bird(s) to fly (frigtening) is permitted only for the first five minutes after the liberation

ČLÁNEK IV. - LET:
 1. hejno nesmí být ponecháno v žádném případě bez dozoru rozhodčího. Střídání rozhodčích je povoleno. Střídání rozhodčích a kontakty na střídajícího rozhodčího budou okamžitě zapsány do letového formuláře čas střídání. Všichni zúčastnění rozhodčí letový formulář před svým odchodem podepíší
 2. dohled nad hejnem bude prováděn z takového místa, které nejvíc vyhovuje k sledování holubů jak soutěžícím, tak i rozhodčím
 3. všem soutěžícím holubům je povoleno zaletět z dohledu rozhodčího. Soutěžící holubi, kteří zmizí z dohledu během první hodiny letu, smí zůstat z dohledu zbytek prvních dvou hodin letu. Pakliže se holubi navrátí na dohled během druhé hodiny letu a opět zmizí, bude jim na návrat povolena pouze jedna hodina běžící od doby, kdy zmizeli z dohledu. Toto se vztahuje na jednoho nebo více soutěžících holubů
 4. po uplynutí prvních dvou hodin soutěže, všichni soutěžící tippleři musí být zahlédnuti alespoň jednou za 60 minut, a to i v případě, že se hejno rozdělí
 5. doba, na kterou hejno zmizí z dohledu, se zapíše pouze v případech, kdy bude delší než 45 minut
 6. soutěžícímu je povoleno odepsat tipplera, zaútočí-li dravec, ale pouze v tom případě, uvidí-li tento útok rozhodčí. K ztrátám (zranění, smrt) se nepřihlíží. Soutěžící tippleři po stíhaní dravcem však podléhají pravidlu "60 minut z dohledu". V soutěžní den jsou povoleny dva útoky. Pro úspěšné dokončení soutěžního letu je zapotřebí přistání minimálně 3 kusů tipplerů podle pravidel
 7. jestliže první ze soutěžícího hejna dosedne samovolně, musí být zapsán čas jeho dosedu
 8. rozhodne-li se soutěžící své hejno stáhnout, informuje o svém úmyslu rozhodčího, vydá signál k dosedu a rozhodčí zapíše čas v momentě vydání signálu
 9. je-li signál k dosedu vydán za denního světla a hejno dosedne, je mu (anebo jednotlivým holubům) povoleno opět vzlétnout. Nicméně, všichni soutěžící holubi se musí vrátit a být k dispozici ke kontrole kroužků, která musí být provedena nejpozději do 60-ti minut po oficiální hodině tmy (viz. kolonka "Civil Daylight Ends" uvedená pro jednotlivé lokality na stránkách http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html)
 10. holubi, kteří dosednou ve vzdálenosti větší než 75 yardů (pozn. překladatele: zhruba 70 metrů) od holubníku budou diskvalifikováni. Toto se nevztahuje na vábníky a tipplery zraněné dravcem jak tato pravidla výše povolují
 11. všichni tippleři soutěžícího, kteří dosednou ve vzdálenosti kratší než 75 yardů (70 metrů) od holubníku zaletěli podle pravidel. V případě, že by je soutěžící nemohl dostat do holubníku, je mu povoleno je polapit v místě jejich dosedu
 12. když hejno letí bezchybně i po předem oficiálně ohlášené hodině tmy (viz. kolonka "Civil Daylight Ends" uvedená pro jednotlivé lokality na stránkách http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html) a stále letí pospolu až do doby vydání signálu, je od této hodiny a minuty vydání signálu povoleno dalších šedesát minut k tomu dostat všechny holuby dolů a pod kontrolu do klece či holubníku. Pakliže hejno neletí pospolu po oficiálně ohlášené hodině tmy, označuje se slovy jako "rozdělené hejno", což znamená, že nejsou vidět VŠICHNI holubi v hejně bez pootočení hlavy po dobu delší než PĚT minut. Dobu rozdělení hejna rozhodčí zapíše do letového formuláře a soutěžící má od chvíle rozdělení povolenu jednu hodinu na to, aby své hejno dostal pod svou kontrolu do klece nebo holubníku. Soutěžící smí v noci používat podpůrné osvětlení, aby usnadnil rozhodčímu sledování hejna. V případě, že soutěžící podpůrné světlo použije a rozsvítí, musí ho nechat svítit alespoň do doby vydání signálu k dosedu. Rozhodčí bude před vypuštěním informován, které světlo na pozemku je podpůrné a které je signálem k dosedu
 13. uvidí-li rozhodčí oprávněný důvod k diskvalifikaci, musí jej soutěžícímu sdělit před svým odchodem z pozemku. Pakliže má rozhodčí pouze podezření, že hejno neletí podle pravidel a domnívá se, že by diskvalifikace mohla nastat, ale není si stoprocentně jist, který z hejna porušil pravidlo, nesmí ze svého místa hodinu odejít a až poté učiní své konečné rozhodnutí. Rozhodčí nesmí po zapsání času odejít do té doby, než je hejno pod kontrolou v holubníku či kleci a než překontroluje čísla kroužků
 14. soutěžící bude diskvalifikován, pakliže kdokoli bude záměrně plašit kteréhokoliv ze soutěžících holubů za účelem dosažení delšího letu a stane-li se to před zapsáním času. Plašení k opětovnému vzletu holubů, kteří již přistáli v povoleném okruhu a jejichž čas byl již zapsán, je před zalezením do holubníku povoleno
 15. během letového dne rozhodčí zapíše do letového formuláře změny počasí, útoky dravců, jakož i další podstatné informace, které mohou být důležité při posuzování letových podmínek druhými osobami, žijícími na druhém konci světa. V případě nedostatku místa na první straně letového formuláře, může být pro tyto účely použita strana druhá
 16. pakliže na střechu holubníku soutěžícího dosedne v soutěžní den jiný, nesoutěžící holub, soutěžící ho může vlákat do holubníku, ale pouze v přítomnosti rozhodčího. K tomuto lákání nesmí být použiti vábníci, nebo bude zapsán čas
ARTICLE IV. - FLY:
 1. at no time may the competition kit be left without the supervision of a referee. Replacement referees may be used. At the change of the referees, the time of the replacement itself and the replacement referee's contacts will be entered in the timesheet immediately. All referees sign the timesheet before they leave
 2. the supervision will be carried out from a position most suitable for observing the birds for both the referee and the competitor
 3. any competing birds raking away from the sight of the referee any time during the first hour, they shall be allowed the remaining portion of the first two hours but should they come in sight at any time during the second hour then go away again only one hour will be allowed from the time they go and not more than one hour shall be allowed. This applies to one or more of the competing birds
 4. after the first two hours of the contest, all the competing tipplers must be seen at least once every 60 minutes even in the event that the kit splits
 5. the time when the kit rakes away from the sight will be recorded only if it exceeds the duration of 45 minutes
 6. competitors will be given an allowance for raptor attacks only when witnessed by the referee. Any birds taken or damaged will be discounted. Any birds chased will be subject to the 60 minutes rule and two such attacks will be allowed within the rules. A minimum of 3 birds must be flown and dropped within the stipulations of these rules
 7. the time must be taken when the first bird of the competition kit drops without being induced
 8. when the competitor decides to drop his kit, he informs the referee of his intention, gives the dropping signal and, at the moment of the signal, the referee takes time
 9. if the signal is given during the daylight hours and the kit drops, it (or individual bird/s) is allowed to take on the wing again but all competing birds must be back and under control for the ring check within 60 minutes after the official dark time (please, see the "Civil Daylight Ends" column for your locality at http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html)
 10. birds dropping farther than 75 yards away from the loft will be disqualified. This does not include droppers or birds hit by raptors as allowed within these rules
 11. any competitor's birds dropping within 75 yards of the loft are within the rules. If the competitor cannot get them in, he shall be allowed to fetch them off the place where they are roosting
 12. when a kit of birds flies without fault beyond official dark time (please, see the "Civil Daylight Ends" column for your locality at http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html) and is still flying together without fault until a signal to drop is given, one hour only is allowed to have them down and under control in the cage or loft. If a kit of birds are not flying together after official dark time they are termed as being split meaning that ALL the kit cannot be seen in one view for longer than FIVE minutes. The split time must be entered on the fly sheet by referee and the competitor is allowed only one hour to have his birds down and under control in the cage or loft. Competitors will be allowed to fly the kit in official dark with a support light on so that their kits are easier for the referees to observe. In the event that the support light is used, once it goes on it must stay on until at least the time when the dropping signal is given. The referee will be informed on which light is the support light and which light is the dropping signal light before the liberation
 13. should the referee engaged see just reason for the disqualification he must acquaint the owner of the kit where possible before leaving the premises. If a referee suspects that a kit is not performing within the rules and thinks there may be a cause for disqualification but cannot positively identify any one of the kit he must stay at his place of refereeing until one hour after the event before making his final decision. If a referee takes the time of a kit he is refereeing he must not leave until the kit have been induced into the loft and the ring numbers checked
 14. any person deliberately frightening or causing to be frightened any competing birds to achieve longer time before time has been taken shall thereby cause the competitor to be subject to disqualification. Frightening birds which have dropped in bounds, their time having been taken, to be got back onto the wing before being induced into the loft is allowed
 15. during the course of the day, the referee uses the timesheet to record changes in the weather, raptor attacks, and other relevant information that may be helpful to others to assess the fly conditions in foreign countries. In the event of lack of space on the front page of the sheet, the reverse side may be used
 16. if a non competing pigeon settles on a competitors loft on competition day, the competitor is allowed to get the bird into his loft but only in the presence of his referee. No droppers to be used or the time will be taken

ČLÁNEK V. - PO LETU:
 1. když jsou soutěžící holubi pod kontrolou, rozhodčí překontroluje nepoškozenost kroužků a jejich čísla
 2. rozhodčí a soutěžící podepíší letový formulář
ARTICLE V. - AFTER THE FLY:
 1. when the competing birds are under control, the referee checks the ring numbers and the intactness of the rings
 2. the referee and the competitor sign the timesheet

ČLÁNEK VI. - ZASÍLÁNÍ, SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ:
 1. každý soutěžící zašle svůj výsledek (podepsaný letový formulář) jeho oblastnímu (Austrálie, Amerika, UK, pevnina EU, Balkán) zástupci ITF k zpracování první pracovní den následující po soutěžním dni (rozhoduje datum poštovního razítka). Oblastní zástupci uloží a budou uchovávat obdržené letové formuláře ve své kanceláři
 2. oblastní zástupci mají týden na sumarizaci výsledků a jejich přední mailem letovému komisaři
 3. letový komisař poté výsledky z celého světa zveřejní na webových stránkách ITF
 4. hodnocení letu proběhne dvěma způsoby:
 5. vítězem soutěže se stane ten, jehož hejno zalétne nejdelší čas
 6. každý účastník "Mezinárodního letu tipplerů" obdrží na konci letové sezóny od ITF upomínkový diplom za předpokladu, že si zaplatí poštovné
ARTICLE VI - SENDING, COLLATING, AND PUBLISHING THE RESULTS:
 1. each competitor sends his results (signed timesheet) to the IF representative for his area (Australia, America, UK, EU mainland, Balkan) no later than one working day following the competition (date of the post cancellation stamp decides). The local area IF representatives file the paper timesheets in their offices and keep them on the record
 2. the local area I.T.F. representatives have one week to collate the results and forward them to the IF central timer by e-mail
 3. the central timer then posts the worldwide results on the I.T.F. web pages
 4. there will be two types of the fly classification:
  • the longest time on the wing
  • flying in the dark percentage
 5. the longest time on the wing is used to determine the winner of the competition
 6. each participant in the International Tippler Fly receives the I.T.F. commemorative diploma at the end of each fly season, providing they cover the cost of the postage

ČLÁNEK VII. - RŮZNÉ:
 1. v ITF je povolen čestný systém (let bez přítomnosti rozhodčího). Při využití čestného systému, přebírá soutěžící i úlohu rozhodčího. Časy zaletěné pod čestným systémem budou hodnoceny dle délky letu
 2. jakékoliv nesportovní chování ze strany soutěžícího nebo rozhodčího povede k dvouletému zákazu účastí v soutěžích ITF
 3. organizátoři ITF vyzývají kluby/spolky chovatelů tipplerů jednotlivých států, aby kontrolovali lety místních soutěžících v ITF a podezřelé případy oznámili písemnou formou organizátorům ITF k zvážení a rozhodnutí
 4. oficiálním jazykem těchto pravidel a letových formulářů je angličtina. Uvítáme každého dobrovolníka, který bude ochoten připravit dvojjazyčné verze
 5. v případě pochybností při výkladu těchto pravidel, kontaktujte prosím svého oblastního zástupce ITF
ARTICLE VII. - MISCELLANEOUS:
 1. honor system (no referee) is permitted in the I.T.F. and, in the event this system is used, the competitor assumes the responsibilities of the referee. The times flown under the honor system will be listed in accordance to the duration of the flight
 2. any unsportsmanlike conduct on the part of the competitor or of the referee shall result in a two year ban from I.T.F.
 3. the I.T.F. organizers encourage all individual tippler clubs/unions to send their representatives to check the course of their local I.T.F. competition and report, in written, any suspicious cases for the consideration of the I.T.F. organizers
 4. the official language used in the rules and the timesheet is English. Volunteers are welcome to prepare bilingual versions
 5. if in doubt interpreting these rules, contact you local area I.T.F. representative

sestavil a zpracoval Davey Warrener a Frank Otta dle podnětů, které jim byly doručeny
(z angličtiny přeložil Frank Otta)
nahoru

 © Klub chovatelů tipplerů, 2014. Všechna práva vyhrazena!